Гаранционна карта.Рекламации и връщане в 14 дневен срок

Рекламациите се предявават:

 

 

-на фиксиран телефон 02 980 19 22

- GSM 0888 591 771

-на място в магазина:гр. София, Бул.Васил Левски 61

-в писмен вид на e-mail:marinocostashoes@yahoo.com

 

 

 

                                                                                                  ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ……….№……..ДАТА НА ПОКУПКАТА……………

Благодарим Ви ,че избрахте чантите и обувките на MARINO COSTA !

Бихме искали да Ви запознаем с условията на Вашата гаранционна карта.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА:

1.Гаранционният срок на обувките и чантите с марката MARINO COSTA е 6 (шест) месеца от датата на закупуване.

   Съгласно Закона за защита на потребителите ,имате право да предявите рекламация,независимо от предоставената

    търговска гаранция.                                                    

2.Проявеният дефект се отстранява от и за сметка на продавача.

3.Нов чифт се дава само при невъзможност за отремонтиране на възникналия дефект.

4.Срокът за уреждане на  рекламацията е 30 дни от деня на предявяването и,респективно от завеждането и в регистъра на предявените рекламации.

5.Гаранцията не покрива капачките на токчетата на дамските обувки,както и откъртени токчета вследствие шофиране.                         

6.Не се приемат рекламации за дефекти,които са следствие:

   - употреба не по предназначение        - от неправилно поддържане            - причинени умишлено

.Гаранцията е валидна при представянето на гаранционна карта и касовата бележка.

ВАЖНО:

Рекламации не се приемат,когато наличието на дефекти не може да бъде установено визуално порадинепочистени обувки.Любезно Ви молим носете обувките почистени!

Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие  на потребителската стока с договора на продажба съгласно закона за защита на потребителите.

Препоръки на продавача:

Консултирайте се с продавача за подходящия продукт който поддържа добър външният вид на Вашите обувки(чанта).В магазините MARINO COSTA се продават аксесоарите на немската фирма SALAMANDER.За обувките с външни ходила от естествен гьон е задължително след носене да се слагат обтегачи и да се избягва носенето им във влажно и дъждовно време.Забранено е подсушаването на мокри обувки в непосредствена близост до нагревателни уреди и печки-главна  причина за разлепване на ходилата.Забранено е миенето на обувките с вода!Помнете водата е най големия враг на естествената кожа!Ако обувките Ви са замърсени и намокрени вследствие носенето им в кално и дъждовно време:

А-оставете ги да изсъхнат на стайна температура (толкова дълго колкото е необходимо)

В-с четка отстранете налепите.                                                                                                                                  

С-намажете ги и ги лъснете с крем боя съдържаща парафин(гарантиращ водонепропускливоста на кожата)  ®

Чл.112.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация,като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова,освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.Смята се,че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален,ако неговото  използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетява не са неразумни,като се вземат предвид:

1.Cтойността на потребителската стока,ако нямаше липса на несъответствие;                             

2.Значимостта на несъответствието;

3.Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за прода жба трябва да се извърши в рам ките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.След изтичането на единия месец потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.Привеждането на потребителска та стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд,свързани с ремонта й,и не трябва да понася значи телни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпе-ните вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113,той има право на избор между една от следните възможности:

1.Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;                                            

2.Намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката,когато търговецът  се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предя вяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора,ако несъответствието на потребител ската стока с договора е незначително.

Чл. 115.(1)Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години,считано от доставянето на потребителската стока.

 (2)Срокът по ал.1 спира да тече през времето,необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразуме-ние между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск , различен от срока по ал.1.

Чл. 116.Продавачът,който отговаря за несъответствието на потребителската стока,има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Чл. 117. (1) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от продавача или производителя към потребителя,да възстанови цената, заплатена за потреби телската стока, да замени или поправи стоката или да положи други грижи за нея,без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него.

(2) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя,съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея

Чл. 118.Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител,който е достъпен за него.                      

Чл. 119.Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1.Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху права та на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115,и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съотве тствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2.Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;3.съществените елементи, необходими за нейното прилагане,и по-специално:начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето,пред което може да бъде предявена търговската гаранция,когато това лице е различно от лицето,предоставящо търговската гаранция

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител,който няма представител на територията на страната,и в заявлението за предо ставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал.1,т.1,тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна,разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Коментари и впечатления както от обслужването така и от качеството  на стоките с марката МARINO COSTA mоже да споделите на Е-mail: marinocostashoes@yahoo.com

 

 

                              Формуляр за връщане на стоки в рамките на 14 дни от закупуването на стоки

 

Желая да върна обувки/чанта модел:....................Размер................,поръчката е направена на дата.............

Стоката е получена на .......................... ,с адрес:........................................................................................

или офис на ЕКОНТ...........................................................

Желая сумата заплатена от мен в размер на ......лв. да ми бъде изплатена на IBAN...........................................

при банка ..................................................

 

Име на клиента.......................................................................   Дата.............................................................

 

 

По горния формуляр се копира,попълва се и се изпраща на e-mail:marinocostashoes@yahoo.com